OG21 Strategy - A New Chapter

References

Cicero (2019). Nordmenns holdninger til klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvar. https://pub.cicero.oslo.no/cicero-xmlui/bitstream/handle/11250/2634149/Rapport 2019 20 Hqweb.pdf?sequence=6&isAllowed=y

European Commission (2019). A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0773.

European Commission (2019b). A European Green Deal. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

International Energy Agency (2020), CCUS in clean energy transitions, https://www.iea.org/reports/ccus-in-clean-energy-transitions

Intergovernmental Panel on Climate Change (2021). The physical science basis. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf

IOGP (2021). IOGP Safety performance indicators – 2019 data. https://www.iogp.org/bookstore/product/iogp-safety-performance-indicators-2019-data/

Jason Bordoff (2021). Why shaking up big oil could be a pyrrhic victory. Columbia University, Center on global energy policy. https://www.energypolicy.columbia.edu/research/op-ed/why-shaking-big-oil-could-be-pyrrhic-victory

Klassekampen, 30.des.2019, De yngste vil bore mer. https://www.klassekampen.no/article/20191230/ARTICLE/191239996

Konkraft (2020). The energy industry of tomorrow on the Norwegian Continental Shelf. Climate strategy towards 2030 and 2050. https://konkraft.no/wp-content/uploads/2020/02/The-energy-industry-on-the-NCS.-climate-strategy-towards-2030-and-2050.pdf

Konkraft (2021). The energy industry of tomorrow on the Norwegian Continental Shelf. Climate strategy towards 2030 and 2050. Status report 2021. https://konkraft.no/wp-content/uploads/2021/04/The-energy-industry-of-tomorrow-on-the-NCS-KonKraft-report-2021-2-FINAL.pdf

Kristin Karlstad (2021). Ready for a new chapter? Drivers of transformation in the Norwegian oil and gas industry. M.Sc. project report, BI Norwegian Business School. Report no.: 0850844.

Kunnskapsdepartementet (2021). Samordna opptak 2021. https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2021/

Mark, M. S., Tømte, C. E., Næss, T. & Røsdal, T. (2019). Leaving the windows open – økt mangel på IKT-sikkerhetskompetanse i Norge. Norsk sosiologisk tidsskrift, 3(3), 173-190.
10.18261/issn.2535-2512-2019-03-02

Meld.St.13 (2020-2021). Klimaplan for 2021-2030. Klima- og miljødepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20202021/id2827405/

Meld.St.14 (2020-2021). Perspektivmeldingen 2021. Finansdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20202021/id2834218/

Meld.St.22 (2020-2021). Data som ressurs. Datadrevet økonomi og innovasjon. Kommunal- og moderninseringsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-22-20202021/id2841118/

Meld.St.36 (2020-2021). Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. https://www.regjeringen.no/contentassets/3d9930739f9b42f2a3e65adadb53c1f4/no/pdfs/stm202020210036000dddpdfs.pdf

NHO and LO (2021). Felles energi- og industripolitisk plattform. https://www.nho.no/contentassets/67d09fd17be24b91be4c05147e8d4d20/final_rapport-felles-energi—og-industripolitisk-plattform.pdf

NIFU (2021). Tematiske FoU-områder 2019. NIFU Innsikt 2021:7. https://www.nifu.no/publications/1906987/

NIFU (2013). Utlendinger med norsk doktorgrad – hvor blir de av? NIFU Rapport 17/2013. https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/280423/NIFUrapport2013-17.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Norwegian Oil & Gas Association, NOROG (2020), Climate and Environment Report 2020, https://www.norskoljeoggass.no/miljo/rapporter/miljorapport-2020/

Norwegian Petroleum Directorate (2019). Resource report 2019 – Discovery and fields. https://www.npd.no/en/facts/publications/reports2/resource-report/resource-report-2019/

Norwegian Petroleum Directorate (2020). Resource report 2020 – Exploration. https://www.npd.no/en/facts/publications/reports2/resource-report/resource-report-2020/

Norwegian Venture Capital and Private Equity Association, NVCA (2021). Annual activity analyses 2016-2020. https://nvca.no/aktivitetsanalyser/

OECD (2021). Challenges and opportunities of mission-oriented innovation policy in Norway. Draft.

OG21 (2016). Strategy document. https://www.og21.no/strategi-og-analyser/og21-strategien/

OG21 (2018). Risk assessments and impact on technology decisions. https://www.og21.no/contentassets/f826df43db324d79b148a14cfcf912c4/og21-report-on-risk-assessments-and-technology-decisions_final_20181031.pdf

OG21 (2020). Machine learning in the petroleum industry. https://www.og21.no/contentassets/f826df43db324d79b148a14cfcf912c4/og21-report-on-machine-learning_03-11-2020.pdf

OG21 (2020b). External factors analysis. https://www.og21.no/contentassets/f826df43db324d79b148a14cfcf912c4/omgivelsesanalyse-2020_endelig-02-07-2020.pdf  

Petroleum Safety Authority (2021). Trends in risk level, RNNP 2020. https://www.ptil.no/en/technical-competence/rnnp/rnnp-2020/pressemelding-2020/  

Research Council of Norway (RCN, 2021). Indikatorrapporten 2020. https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/indikatorrapporten-dokument/

Rystad Energy (2020). Effekter av Forskningsrådets målrettede aktiviteter innen petroleum. https://www.forskningsradet.no/contentassets/66c1b5cc03054f0e9fe39194cdfbdb60/20200123_effekter-av-marettede-aktiviteter-innen-petroleum_hoveddokument-med-forord.pdf

Rystad Energy (2021). OG21 Strategy Revision – Supporting report. www.og21.no

SSB (2017). Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2016. Report 2017/27. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/321823?_ts=15e74e74860

UK Health & Safety Executive (2020), Offshore hydrocarbon releases 1992-2019, https://www.hse.gov.uk/offshore/statistics/index.htm

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 10.49 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.