OG21 Strategy - A New Chapter

Appendix A - OG21 mandate

Formål med OG21

OG21 skal arbeide for en effektiv, sikker og miljøvennlig verdiskaping fra norske olje- og gassressurser. Dette skal skje gjennom et samordnet engasjement i petroleumsklyngen innenfor utdanning, forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering. OG21 skal inspirere til utvikling og bruk av ny og bedre kompetanse og teknologi tilpasset et energisystem i endring og målet om reduserte klimagassutslipp.

Hovedoppgave for styret

OG21-styret skal utarbeide en helhetlig nasjonal teknologistrategi i petroleumssektoren[1] som skal være retningsgivende for næringens og myndighetenes samlede teknologi- og forskningsinnsats.

Strategien skal bidra til:

 • Effektiv, sikker og miljøvennlig verdiskaping på norsk sokkel.

 • Kompetanse og industri i verdensklasse.

 • Petroleumsnæringens deltakelse i omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Gjennom å koble myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøer sammen skal strategien gi en forsterket innsats for petroleumsrettet FoU og kunnskapsutvikling.

Strategien skal bidra til å utvikle internasjonalt konkurransedyktig kompetanse og næringsliv innenfor petroleumssektoren.

Styrets oppgaver for øvrig:

 • beskrive framtidens muligheter og utfordringer for verdiskaping på norsk sokkel i et perspektiv som inkluderer økonomiske, klima- og miljømessige, helse- og sikkerhetsmessige og samfunnsmessige forhold.

 • definere prioriterte innsatsområder, etablere arbeidsgrupper på disse områdene og sørge for at arbeidsgruppene spisser og handlingsretter strategien.

 • definere hvilke teknologiutfordringer og teknologigap norsk kontinentalsokkel står overfor.

 • identifisere virkemidler for å lukke teknologigapene og øke eksportverdien av norsk petroleum og næringens teknologi og kompetanse.

 • kartlegge den internasjonale konkurransekraften til norske kunnskaps- og teknologimiljøer, definere teknologi- og kunnskapsområder hvor petroleumsnæringen i Norge bør ha ambisjoner om å være verdensledende og identifisere virkemidler som skal til for å nå ambisjonene.

 • samarbeide med tilgrensende og relevante "21-prosesser", f.eks. Energi21 og Maritim21, for å sikre helhetlige vurderinger av: (i) verdikjeder for petroleum (ii) utslipp av CO2 og andre gasser som påvirker klima (iii) energisystemer hvor petroleumssektoren inngår (iv) tverrfaglige og tverrindustrielle teknologigap og -prioriteringer.

 • kommunisere og forankre strategien hos relevante aktører og stimulere til samhandling i petroleumsnæringen.

 • bidra til operasjonalisering av strategien gjennom samarbeid med utførende organer som Norsk olje og gass, Norsk Industri, Innovasjon Norge, NORWEP og Forskningsrådet.

 • gi råd til OED i henhold til OG21-strategien og peke på områder hvor offentlig finansiering er avgjørende.

 • jevnlig vurdere framdrift og oppnådde resultater så vel som relevans av strategien.

 • identifisere hva som skal til for at Norge blir et attraktivt vertsland for teknologi- og kunnskapsutvikling innenfor områder hvor vi har ambisjoner om å være verdensledende.

 • revidere strategien ved behov, typisk hvert 5. år.

 • arrangere en årlig konferanse for å formidle OG21-strategien, prioriterte innsatsområder og OG21s anbefalinger (OG21-forum).

 

[1] OG21s hovedanliggende er oppstrøms- og midtstrømsaktiviteter knyttet til norsk petroleumssektor, inklusive CO2-transport og -lagring. OG21 skal også diskutere utfordringer og muligheter som berører hele verdikjeder for petroleum, og i den sammenheng søke samarbeid med tilgrensende 21-prosesser der det er formålstjenlig.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2023, 20:46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.