Årets dypdykkstudie

OG21 setter hvert år søkelys på et utvalgt emne med stor strategisk betydning for norsk petroleumsvirksomhet. I år dreier temaet seg om teknologi som både øker effektivitet og senker klimagassutslipp.

Norsk petroleumsnæring har oppnådd store kostnadskutt og har klart å forbli konkurransedyktige på balansepriser og driftskostnader. Men konkurransen er ikke vunnet – aktører på norsk sokkel konkurrerer kontinuerlig om investeringsmidler og om å levere petroleum på det globale markedet:

  • Prosjekter på NCS utfordres både av skiferolje i USA og av andre offshoreprovinser.
  • Investeringsviljen påvirkes av sykliske olje- og gasspriser, ledetid for prosjekter og usikkerhet om framtidig etterspørsel som følge av substitusjon med nye energikilder.
  • Utslipp av klimagasser påvirker aksepten i samfunnet, omdømmet og rekruttering, og vil på sikt kunne ha innvirkning på konkurransekraften til norsk sokkel.

God teknologi øker produktiviteten og kostnadseffektivitet og reduserer utslipp til miljøet. I lys av kostnadsreduksjonene vi har oppnådd på norsk sokkel stiller vi oss noen spørsmål som studien skal svare på:

  1. I hvilken grad har bruk av ny teknologi bidratt til kostnadskuttene?
  2. I hvilken grad har vi hentet ut potensialet i bruk av ny teknologi?
  3. Hvordan kan bruk av ny teknologi bidra til at konkurransesituasjonen til norsk sokkel forbedres framover?

Resultatene fra studien skal brukes til:

  • Synliggjøre for industrien og omverdenen, nødvendigheten av ny teknologi for å sikre konkurransekraft.
  • Løfte fram områder hvor teknologi har spesielt stort potensiale for å bedre norsk sokkels konkurransekraft.
  • Gi grunnlag for råd om forskning- og teknologiutvikling.
  • Stimulere til samarbeid om utvikling og bruk av ny teknologi.