Årets dypdykkstudie 2024

OG21 setter hvert år søkelys på et utvalgt emne med stor strategisk betydning for norsk petroleumsvirksomhet. I 2024 ser vi på teknologi og løsninger som kan ta oss mot nær-null-utslipp i 2050 samtidig med at produksjonen fra norsk sokkel opprettholdes på høyt nivå.

Norge skal være et lavutslipps-samfunn i 2050. Hele samfunnet skal omstilles slik at mengden av klimagassutslipp reduseres med 90-95% sammenliknet med i dag.

Petroleumsnæringen står for omtrent 25% av Norges klimagassutslipp i dag. Næringen har ambisiøse planer for å redusere sine utslipp, først med 50% mot år 2030, deretter mot nær-null-utslipp i 2050. 

Flere forhold taler for at Norge bør opprettholde høy produksjon av petroleum:

  • I kjølvannet av krigen i Ukraina og bortfallet av Russisk gass, har Europa blitt helt avhengig av norsk gass i sine energisystemer
  • Geopolitisk uro også i andre deler av verden gjør at petroleumsleveranser fra et stabilt og pålitelig land som Norge verdsettes høyt
  • Olje og gass trengs i store mengder gjennom den globale energiomstillingen

Likevel utfordres norsk petroleumsproduksjon. Klimautvalget peker blant annet på at de gjenværende klimagassutslippene som Norge kan tillates å ha i 2050 bør forbeholdes andre næringer, at elektrifiseringen av norsk sokkel krever kraft som andre næringer burde fått, og at fortsatt aktivitet binder opp arbeidskraft som trengs i andre områder av samfunnet.

Dypdykkstudien som OG21 utfører i 2024 ser nærmere på slike dilemmaer. Vi vil se på hvilke teknologier petroleumsnæringen trenger for å nå nær-null-produksjonsutslipp i 2050, og vi vil diskutere om andre løsninger slik som fangst og lagring av CO2 kan hjelpe Norge og kjøpere av norsk olje og gass til å nå nær-null eller kanskje til og med negative utslipp av CO2 mot 2050.

Deltakere i OG21s teknologigrupper (TGer) blir invitert til workshops i juni for å diskutere utfordringene. I tillegg vil OG21 gjennomføre en workshop 20.august hvor utvalgte interessenter inviteres til å delta.

OG21 ønsker å engasjere et rådgivningselskap i arbeidet. Konkurransen om oppdraget er lyst ut gjennom Mercell. Tilbudsfristen er 6.mai og tildeling vil skje innen utgangen av mai.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. mai 2024, kl. 04:55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.