Årets dypdykkstudie 2024

OG21 setter hvert år søkelys på et utvalgt emne med stor strategisk betydning for norsk petroleumsvirksomhet. I 2024 ser vi på teknologi og løsninger som kan ta oss mot nær-null-utslipp i 2050 samtidig med at produksjonen fra norsk sokkel opprettholdes på høyt nivå.

Norge skal være et lavutslipps-samfunn i 2050. Hele samfunnet skal omstilles slik at mengden av klimagassutslipp reduseres med 90-95% sammenliknet med i dag.

Petroleumsnæringen står for omtrent 25% av Norges klimagassutslipp i dag. Næringen har ambisiøse planer for å redusere sine utslipp, først med 50% mot år 2030, deretter mot nær-null-utslipp i 2050. 

Flere forhold taler for at Norge bør opprettholde høy produksjon av petroleum:

  • I kjølvannet av krigen i Ukraina og bortfallet av Russisk gass, har Europa blitt helt avhengig av norsk gass i sine energisystemer
  • Geopolitisk uro også i andre deler av verden gjør at petroleumsleveranser fra et stabilt og pålitelig land som Norge verdsettes høyt
  • Olje og gass trengs i store mengder gjennom den globale energiomstillingen

Likevel utfordres norsk petroleumsproduksjon. Klimautvalget peker blant annet på at de gjenværende klimagassutslippene som Norge kan tillates å ha i 2050 bør forbeholdes andre næringer, at elektrifiseringen av norsk sokkel krever kraft som andre næringer burde fått, og at fortsatt aktivitet binder opp arbeidskraft som trengs i andre områder av samfunnet.

Dypdykkstudien som OG21 utfører i 2024 ser nærmere på slike dilemmaer. Vi vil se på hvilke teknologier petroleumsnæringen trenger for å nå nær-null-produksjonsutslipp i 2050, og vi vil diskutere om andre løsninger slik som fangst og lagring av CO2 kan hjelpe Norge og kjøpere av norsk olje og gass til å nå nær-null eller kanskje til og med negative utslipp av CO2 mot 2050.

Deltakere i OG21s teknologigrupper (TGer) blir invitert til workshops i juni for å diskutere utfordringene. I tillegg vil OG21 gjennomføre en workshop 20.august hvor utvalgte interessenter inviteres til å delta.

OG21 ønsker å engasjere et rådgivningselskap i arbeidet. Konkurransen om oppdraget er lyst ut gjennom Mercell. Tilbudsfristen er 6.mai og tildeling vil skje innen utgangen av mai.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. juli 2024, kl. 15.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.