OG21-strategien revideres

OG21-strategien skal revideres i 2021, og forberedelsene har begynt.

OG21-strategien ble sist revidert i 2016. Mye har skjedd i samfunnet, i energimarkedene og i petroleumsindustrien siden det, og det er derfor på tide å revidere OG21-strategien.

Vi søker innspill

OG21s teknologigrupper skal identifisere, diskutere og prioritere teknologi- og kunnskapsbehov i løpet av våren 2021. Men alle andre av OG21s interessenter har også mulighet til å gi innspill:

  Innspillsmuligheter.PNG

  1. Første muligheten til innspill er ved å bruke dette innspillskjemaet
  2. Andre mulighet er gjennom innspillsmøter i februar. Detaljer om tidspunkt og påmelding.
  3. Tredje og siste mulighet blir gjennom en kommentarrunde til strategiutkastet i perioden august-september 2021.

Vi har allerede fått inn ganske mange innspill gjennom en spørreundersøkelse vi gjennomførte blant OG21s interessenter i 2020. Svarene vi fikk i den undersøkelsen viser tydelig at reduksjon av klimagassutslipp bør få enda større oppmerksomhet framover, samtidig som at vi fortsatt må utvikle og ta i bruk teknologi som effektiviserer og senker kostnader. Du kan lese mer om svarene i rapporten fra undersøkelsen.

Ny OG21-strategi må reflektere endringer i omgivelsene

Covid-19-situasjonen har hatt enorm påvirkning globalt og nasjonalt på aktivitetsnivå, økonomi og etterspørsel og bruk av energibærere. Men allerede før pandemien slo ut var fundamentale forhold for energimarkedene i ferd med og endres. OG21 har laget en analyse av forhold i omgivelsene som kan ha påvirkning på revideringen av OG21-strategien. Forholdene er ved inngangen til sommeren 2020 selvfølgelig fortsatt usikre og vurderingene kan endres fram mot 2021. OG21s vurderinger fra mai og juni 2020 er presentert i denne rapporten.

Omfang og tidsplan for strategirevideringen

OG21-styret er nå ferdig med å spesifisere revideringsprosjektet. Omfanget og tidsplanen for gjennomføringen er vist på figurene under.

Mesteparten av arbeidet kommer til å skje i første halvdel av 2021, og den nye strategien legges fram på OG21-forum, høsten 2021.

For spørsmål om strategirevideringen, ta kontakt med OG21-sekretariatet.

Omfang av revideringsprosjektet

Tidsplan for strategirevideringen