OG21-strategien revideres

OG21-strategien skal revideres i 2021, og forberedelsene har begynt.

OG21-strategien ble sist revidert i 2016. Mye har skjedd i samfunnet, i energimarkedene og i petroleumsindustrien siden det, og det er derfor på tide å revidere OG21-strategien.

Tidlig i 2020 sendte vi ut en spørreundersøkelse til OG21s interessenter for å få tilbakemeldinger på dagens strategi og hente innspill til ny strategi. Svarene vi fikk viser tydelig at reduksjon av klimagassutslipp bør få enda større oppmerksomhet framover, samtidig som at vi fortsatt må utvikle og ta i bruk teknologi som effektiviserer og senker kostnader. Du kan lese mer om svarene i rapporten fra undersøkelsen.

Covid-19-situasjonen har hatt enorm påvirkning globalt og nasjonalt på aktivitetsnivå, økonomi og etterspørsel og bruk av energibærere. Men allerede før pandemien slo ut var fundamentale forhold for energimarkedene i ferd med og endres. OG21 har laget en analyse av forhold i omgivelsene som kan ha påvirkning på revideringen av OG21-strategien. Forholdene er ved inngangen til sommeren 2020 selvfølgelig fortsatt usikre og vurderingene kan endres fram mot 2021. OG21s vurderinger fra mai og juni 2020 er presentert i denne rapporten.

Vi er nå ferdig med grunnlagsanalysene. Den videre gangen i forberedelsene og gjennomføringen av strategirevideringen er:

Strategirevidering 2021 - plan for publisering.PNG

Teknologigruppene starter arbeidet med å utvikle innholdet i strategien etter DG2, 29.oktober 2020. Mesteparten av arbeidet kommer til å skje i første halvdel av 2021, og den nye strategien legges fram på OG21-forum, høsten 2021.

For spørsmål om strategirevideringen, ta kontakt med OG21-sekretariatet.