OG21-strategien revideres

OG21-strategien revideres i 2021, og arbeidet er godt i gang.

OG21-strategien ble sist revidert i 2016. Mye har skjedd i samfunnet, i energimarkedene og i petroleumsindustrien siden det, og OG21-strategien skal derfor revideres.

Vi søker innspill

OG21s teknologigrupper skal identifisere, diskutere og prioritere teknologi- og kunnskapsbehov i løpet av våren 2021. Men alle andre av OG21s interessenter har også mulighet til å gi innspill:

  Innspillsmuligheter.PNG

  1. Innspill kan inntil slutten av februar sendes inn med dette innspillskjemaet
  2. Innspillsmøter som ble gjennomført 3.-4. februar, les om møtene her.
  3. Kommentarer til strategiutkastet i perioden august-september 2021.

Vi fikk allerede i 2020 inn mange innspill gjennom en spørreundersøkelse vi gjennomførte blant OG21s interessenter. Svarene vi fikk viste tydelig at reduksjon av klimagassutslipp bør få enda større oppmerksomhet framover, samtidig som at vi fortsatt må utvikle og ta i bruk teknologi som effektiviserer og senker kostnader. Du kan lese mer om svarene i rapporten fra undersøkelsen.

Ny OG21-strategi må reflektere endringer i omgivelsene

Covid-19-situasjonen har hatt enorm påvirkning globalt og nasjonalt på aktivitetsnivå, økonomi og etterspørsel og bruk av energibærere. Men allerede før pandemien slo ut var fundamentale forhold for energimarkedene i ferd med og endres. OG21 har laget en analyse av forhold i omgivelsene som kan ha påvirkning på revideringen av OG21-strategien. OG21s vurderinger er presentert i denne rapporten.

Omfang og tidsplan for strategirevideringen

Omfanget og tidsplanen for gjennomføringen er vist på figurene under.

Mesteparten av arbeidet kommer til å skje i første halvdel av 2021, og den nye strategien legges fram på OG21-forum, høsten 2021.

For spørsmål om strategirevideringen, ta kontakt med OG21-sekretariatet.

Omfang av revideringsprosjektet

Tidsplan for strategirevideringen