Årets dypdykkstudie 2023

OG21 setter hvert år søkelys på et utvalgt emne med stor strategisk betydning for norsk petroleumsvirksomhet. I 2023 ser vi på Norges rolle som kanskje den viktigste energipartneren for Europa, og hvordan teknologi bidrar til forsyningssikkerhet fra norsk sokkel.

Krigen i Ukraina har satt energiforsyningssikkerhet enda tydeligere på dagsorden. For å bli uavhengig av Russisk energi ønsker Europa å akselerere fornybar energi og fase ut naturgass. Som en konsekvens trenger Europa mer naturgass fra pålitelige land, både i form av LNG og rørgass.

Samtidig er FNs klimapanels 6.rapport tydeligere enn noen gang på det haster med å få ned klimagassutslippene. Selv om norske leveranser av naturgass til Europa vil være innenfor det som kreves i energiomstillings-scenarier, kan det i lys av Klimapanelets rapport framstå som et paradoks at Norge skal opprettholde sin produksjon av petroleum.

Det norske samfunnet skal redusere klimagassutslipp med minst 55% fram mot 2030. Tiltak i petroleumsnæringen, og da særlig elektrifisering, er viktige både for å nå Norges og petroleumsnæringens klimamål. Men med store behov for elektrifisering også i andre næringer og sektorer og med utsikter om mulig kraftunderskudd før 2030, utfordres nå elektrifiseringsprosjekter i petroleumsnæringen.

Nye teknologier som flytende havvind og CCS kan være med på å løse utfordringer gjennom energiomstillingen. De kan både bidra til å redusere utslipp fra petroleumsproduksjonen og til å gi lavutslipps-energi til Norge og Europa. Men også slike løsninger medfører diskusjon, for eksempel knyttet til utveksling av kraft med utlandet.

Norge har i løpet av det siste året blitt en enda viktigere energipartner for Europa. Vi har mange muligheter til å utvikle partnerskapet videre gjennom det grønne skiftet, både på kort og lengre sikt. Vi kan fortsette å bidra til energiforsyningssikkerhet i Europa, gitt at vi klarer å videreutvikle sokkelen med de utfordringer vi står overfor. Teknologi og kunnskap står sentralt for å få det til.

Dette er bakgrunnen for årets dypdykkstudie fra OG21. Prosjektets mål er: Identifisere trusler mot forsyning av energi fra norsk sokkel gjennom energiomstillingen i Europa og beskrive hvordan norsk olje- og gassektor kan bidra med teknologi og kunnskap for å fjerne, redusere eller på annen måte håndtere slike trusler.

OG21 vil knytte til seg et rådgivningsfirma for å utføre dette oppdraget. Konkurransen utlyses gjennom Mercell, og hele konkurransegrunnlaget er tilgjengelig der. Frist for søknad om pre-kvalifisering er 19.mai. For de som deretter inviteres til å inngå tilbud er tilbudsfristen 20.juni.

Kopier av utvalgte anbudsdokumenter:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. juni 2023, 03:49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.